Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

आठराई गाउँपालिका-०१, संक्रान्तिबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

आठराई गाउँपालिका-०१, संक्रान्तिबजार

 • कार्यालय प्रमुख

 • यस कार्यालयबाट Computer Printed नागरिकता लिने पहिलो सेवाग्राही - २०७६ पौष ०६ गते

 • संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

 • संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

 • यस कार्यालयबाट Computer Printed नागरिकता लिने पहिलो सेवाग्राही - २०७६ पौष ०६ गते

 • कार्यालय भवन (श्री जगदम्बा दातब्य औषधालयको भवन)

 • संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

 • संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

 • तत्कालिन कार्यालयका ना.सु. श्री धननारायण श्रेष्ठको विदाई कार्यक्रममा - २०७६ असार २७ गते

 • निजामती सेवा दिवस-२०७६ मा पहिलो सेवाग्राही

 • निजामती सेवा दिवस-२०७६ मा मालपोत कार्यालयका तथा अन्य पाहुना कर्मचारीहरुसंग हामी कार्यालय परिवार

 • राष्ट्रिय टोपी दिवस- २०७६ मा हामी कार्यालय परिवार