Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

आठराई गाउँपालिका-०१, संक्रान्तिबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

आठराई गाउँपालिका-०१, संक्रान्तिबजार

स्वागत तथा विदाई

a.jpg
यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री कमल पनेरुको विदाई तथा नयाँ पाल्नु हुने कार्यालय प्रमुख श्री रमेश दाहालज्यूको स्वागत कार्यक्रम-२०७६ साल माघ १३ गते
b.jpg
यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री कमल पनेरुको विदाई तथा नयाँ पाल्नु हुने कार्यालय प्रमुख श्री रमेश दाहालज्यूको स्वागत कार्यक्रम-२०७६ साल माघ १३ गते
c.jpg
यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री कमल पनेरुको विदाई तथा नयाँ पाल्नु हुने कार्यालय प्रमुख श्री रमेश दाहालज्यूको स्वागत कार्यक्रम-२०७६ साल माघ १३ गते
d.jpg
यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री कमल पनेरुको विदाई तथा नयाँ पाल्नु हुने कार्यालय प्रमुख श्री रमेश दाहालज्यूको स्वागत कार्यक्रम-२०७६ साल माघ १३ गते
e.jpg
यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री कमल पनेरुको विदाई तथा नयाँ पाल्नु हुने कार्यालय प्रमुख श्री रमेश दाहालज्यूको स्वागत कार्यक्रम-२०७६ साल माघ १३ गते
f.jpg
यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री कमल पनेरुको विदाई तथा नयाँ पाल्नु हुने कार्यालय प्रमुख श्री रमेश दाहालज्यूको स्वागत कार्यक्रम-२०७६ साल माघ १३ गते